WELKOM in onze gezellige family and gift store te Gent - Mageleinstraat 41 of Shop online en kies voor afhaling te Grote Schatten of verzending - GRATIS verzending vanaf €60
+32 9 3520827
Gratis inpakservice op aanvraag!
Gratis verzending vanaf €60!
 

Algemene voorwaarden

1.Verkoper

Grote Schatten heeft haar maatschappelijke zetel te Mageleinstraat 41, 9000 Gent, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0874.199.434.
Het BTW nummer is: BE 0874.199.434 ("Verkoper").


2.Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.


3.Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


4.Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Indien je bij de levering merkt dat er iets stuk is, kan je het best binnen 24 uur contact met ons opnemen via het nummer +32 9 352 08 27 of via e-mail: info@groteschatten.com. Na overleg kan je het pakje terugsturen en doen we het nodige om het product te vervangen. Meerdere producten bestellen zoals vb. 4x dezelfde maat maar een andere kleur om ze uit te proberen en terug te zenden zien we niet als een probleem of fout en zullen we niet als geldige reden aanvaarden, indien u wenst te retourneren zal per item een kost van €4 worden aangerekend. Alsook gebruikte of gedragen artikelen zullen wij niet retour aanvaarden. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


5.Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Grote Schatten tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.


6.Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Klachten dienen gericht te worden aan info@groteschatten.com


7.Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.


8.Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Grote Schatten, Mageleinstraat 41, 9000 Gent, België. Wanneer je pakje bij ons retour is gekomen en nagekeken krijg je het bedrag van het geretourneerde product exclusief verzendkosten gecrediteerd. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn, die uit het gesoldeerde of outlet assortiment komen of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.


9.Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten , energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


10.Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Mageleinstraat 41, 9000 Gent, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomt en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.


11.Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite Grote Schatten, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Grote Schatten zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.


12.Toegangsverbod tot site

Grote Schatten behoudt het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke persoon:

Die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

Die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten.

Die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden.

Die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.


13.Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back ups, …).


14.Contracten met leveranciers zoals betalingsproviders en hostingpartners

Grote Schatten heeft ten alle tijde het recht om alle contracten met leveranciers met onmiddellijke ingang stop te zetten indien sprake is van nalatigheid of het niet naleven van contracten die met Grote Schatten zijn aangegaan. Indien geschillen gebeuren zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Voorbeelden van nalatigheid zijn het niet nakomen van de verplichtingen van een hostingprovider of het feit dat de webshop of website van Grote Schatten slachtoffer wordt van een hack; het niet correct uitbetalen van de ontvangsten door een payment provider; het inbreken in de admin kant van de webshop van Grote Schatten. Indien één of meerdere van deze gevallen zich voordoen, is Grote Schatten verplicht om een schadevergoeding te eisen van alle geleden schade verhoogd met 10% per maand, startend vanaf het eerste voorval van deze schade, door email of andere bewijsstukken bewezen.

15.Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16.Toepasselijk recht 

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

17. Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@groteschatten.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil, aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europe.eu/odr.   Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

18. Eigendomsrechten en copyright

Bij onrechtmatig gebruik van onze teksten en/of beeldmateriaal eisen wij een schadevergoeding van 500€ voor de geleden schade en voor de inbreuk op de auteurswet. Indien de goede naam van onze website in het gedrang wordt gebracht zal deze schadevergoeding aanzienlijk verhoogd worden. Bij niet-betaling van deze schadevergoeding zijn de volledige proceskosten ten laste van de partij die inbreuk maakte. Van elke inbreuk wordt door ons alle bewijsmateriaal bijgehouden. Voor meer informatie verwijzen we u door naar Legaloyd.com

De waardering van www.groteschatten.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 396 reviews.
Volg ons op sociale media!
”instagram_icon”